دیوار کوتاه شهرک

IMG_1319ارتفاع کم دیوار شرقی شهرک همواره نگرانی مالکان شهرک را به خصوص آن هایی که در خیابان های اول و دوم شهرک هستند در پی داشته است. در مجمع عمومی سال گذشته، موضوع افزایش ارتفاع دیوار و باز سازی ساختمان نگهبانی مطرح شد لکن مجمع بودجه عمرانی برای سال ۱۳۹۳ تصویب نکرد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعدادی از مالکان خواستار طرح مجدد موضوع در مجمع هستند. هیئت مدیره هم براورد های لازم انجام داده تا در مجمع پیشنهاد و در صورت تصویب اقدام نماید.

استخر آماده استفاده می شود

IMG_0738با تلاش مدیریت و پرسنل شهرک، کار شستشو، مرمت و رنگ آمیزی استخر پایاان یافت و از چند روز قبل آب گیری آن شروع شده است. همچنین تعمیرات دوش ها و سرویس های بهداشتی انجام شد. برای جلوگیری از افت فشار آب دوش ها در زمان استفاده همزمان، لوله کشی جدیدی انجام شد. خرید کلر و سایر افزودنی ها به آب استخر برای حفظ کیفیت آن، شامپو بدن، مواد بهداشتی و سایر ملزومات مورد نیاز نیز صورت گرفت. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، استخر در تعطیلات نیمه خرداد  برای استفاده آماده و رسما بازگشایی خواهد شد.

گهی دعـوت مـجمع عـمومی عـادی سالیـانه

 

آگهی دعـوت مـجمع عـمومی عـادی سالیـانه

مـوسسه مـالکان شهـرک کـوی نـارنج(غـیرانتفاعـی)

به شماره ثبت ۱۰

از اعضای مـحترم موسسه مالکان شهرک کوی نارنج (غیرانتفاعی) و یا نمایندگان قـانونی آن ها دعـوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مـوسسه، که در روز یکشنبه مـورخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ رأس ساعت ۱۸ درمحل پژوهشگاه نیـرو واقع درشهرک غرب، فـاز ۶ انتهای بلوار دادمـان تشکیل می شود حضوربهم رسانند.

دستورجلسه:

۱-   استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۳

۲-   بررسی واتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-   بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیئت مدیره

۴-   بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ و شارژ سالیانه

۵- انتخاب بازرسان قانونی و هیئت داوری

۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های موسسه

۷- سایرمواردیکه تصمیم گیری درموردآن درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره

پیشنهاد های اعضا برای طرح در مجمع عمومی

در ماده ۱۵ اساسنامه، وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است، براساس تبصره ۲ این ماده بحث خارج از دستور جلسه ممنوع است، اما به موجب تبصره ۳ این ماده اعضا می توانند تا پایان فروردین هر سال پیشنهاد های خود را برای طرح در مجمع به صورت کتبی به هیئت مدیره تسلیم کنند تا پس از بررسی در دستور جلسه قرار گیرد. علی رغم پایان مهلت قانونی برای طرح پیشنهاد ها، هیئت مدیره آماده است تا ۱۳ خرداد ماه نظرها و پیشنهاد های مالکان محترم را دریافت و پس از بررسی چنانچه قابل طرح باشد، در بند سایر موارد دستور جلسه مجمع مطرح نماید. برای آگاهی بیشتر اعضای محترم، ماده ۱۵ اساسنانه عینا در ادامه آورده شده است:

ماده ۱۵: اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی:

۱-۱۵ انتخاب اعضا هیئت مدیره متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین مالکان یا همسر آنان مشروط به داشتن وکالت‌نامه کتبی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضا هیئت مدیره بلامانع است،

تبصره ۱: اعضا منتخب حاضر در همان جلسه قبولی و یا عدم قبولی خود را اعلام می‌کنند که در صورت عدم قبولی نفر بعدی جایگزین خواهد شد.

۲-۱۵ انتخاب دو نفر از اعضا به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است،

۳-۱۵ انتخاب هیئت داوری متشکل از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل برای مدت یک سال،

۴-۱۵ رسیدگی به ترازنامه و گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی قبل،

۵-۱۵ بررسی و تصویب برنامه فعالیت‌ها و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری،

۶-۱۵ اتخاذ تصمیم درباره پروژه‌های پیشنهادی هیئت مدیره،

۷-۱۵ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی هیئت مدیره،

۸-۱۵ اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که در دستور کار مجمع قرار داده شده است،

تبصره ۲: بحث خارج از دستور جلسات در مجامع عمومی ممنوع است.

تبصره ۳: اعضا می‌توانند تا پایان فروردین هر سال پیشنهادهای خود را برای طرح در مجمع به صورت کتبی به هیئت مدیره تسلیم کنند تا پس از بررسی در دستور جلسه مجمع قرار گیرد.

صورت های مالی، گزارش هیئت مدیره و بازرس

بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج، ترازنامه، صورت های مالی، گزارش هیئت مدیره و بازرس، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، در دفتر شهرک و وب سایت مؤسسه در اختیار اعضای محترم مؤسسه خواهد بود.

مالکان محترم و نمایندگان آنان می توانند با مراجعه به دفتر شهرک و یا وب سایت مؤسسه، ترازنامه، صورت های مالی، گزارش های هیئت مدیره و بازرس را مطالعه و در صورت نیاز از آن ها نسخه چاپ شده تهیه کنند.

مجمع عمومی سالانه به تعویق افتاد

مجمع عمومی سالانه، یک هفته به تعویق افتاد و در روز ۱۷ خرداد ماه برگزار خواهد شد. براساس ماده ۱۱ اساسنامه مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج، آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه دست کم باید ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع، در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود، علی رغم تلاش انجام شده، متاسفانه امکان چاپ آکهی به فاصله ۱۵ روز قبل برگزاری مجمع فراهم نشد و با توصیه بازرس مؤسسه و برای رعایت کامل تشریفات، تاریخ برگزاری مجمع  به ۱۷ خرداد انتقال یافت. آگهی دعوت امروز، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۴

تصویر

باتوجه به افزایش بیش از ۱۷ درصدی دستمزد ها در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل و همچنین افزایش بیش از ۲۰  دزصدی سایر هزینه ها از جمله برق، آب، گاز، …. هیئت مدیره بودجه سال ۱۳۹۴ را با ۱۸/۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رقم ۵،۴۹۹،۵۳۰،۰۰۰ ریال پیشنهاد کرده است. این مبلغ تامین کننده هزینه های جاری شهرک است و برای هزینه های عمرانی از جمله نگهداری و بازسازی شبکه برق مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که در صورت تصویب مجمع، اقدامات آن انجام خواهد شد.

براین اساس، در صورت تصویب مجمع، هر مالک به ازای هر متر مربع زمین خود مبلغ ۱۹،۰۰۰ ریال و چنانچه ویلای داشته باشد، علاوه بر آن مبلغ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال دیگر به عنوان شارژ پرداخت خواهد کرد. سهم هر مالک برای تامین هزینه نگهداری و بازسازی شبکه برق به ازای هر متر مربع زمین ۳۰۰۰ ریال برآورد شده است.

 

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه

آگهی دعـوت مـجمع عـمومی عـادی سالیـانه

مـوسسه مـالکان شهـرک کـوی نـارنج(غـیرانتفاعـی)

به شماره ثبت ۱۰

از اعضای مـحترم موسسه مالکان شهرک کوی نارنج (غیرانتفاعی) و یا نمایندگان قـانونی آن ها دعـوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مـوسسه، که در روز یکشنبه مـورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ رأس ساعت ۱۸ درمحل پژوهشگاه نیـرو واقع درشهرک غرب، فـاز ۶ انتهای بلوار دادمـان تشکیل می شود حضوربهم رسانند.

 

دستورجلسه:

۱-   استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۳

۲-   بررسی واتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-   بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیئت مدیره

۴-   بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ و شارژ سالیانه

۵- انتخاب بازرسان قانونی و هیئت داوری

۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های موسسه

۷- سایرمواردیکه تصمیم گیری درموردآن درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره

شبکه برق شهرک نیاز به باز سازی دارد

مشکلاتی که طی سال ها در شبکه برق بوجود امده است و متاسفانه در بسیاری موارد برای جلوگیری از طولانی شدن زمان خاموشی های به طور موقت و غیر اصولی برطرف شده است، همچنین تعمیر و نگهداری این شبکه که بایستی به صورت دوره ای بازدید از این شبکه و تجهیزات آن صورت گرفته و اقدامات لازم در آن انجام شود که متاسفانه تا کنون به ندرت انجام شده است، هیئت مدیره را برآن داشت تا ضمن بررسی کارشناسی این شبکه، فهرستی از اقداماتی که انجام آن ها بسیار ضروری است را تهیه و موضوع را در دستور کار مجمع عمومی سالانه قرار دهد. امیدواریم با تصویب مجمع محترم بازسازی شبکه برق به سرعت شروع شود.